පළාත් රැසකට තද වැසි

colombo flood
Èjhsfka m<d;a /ilg wo ^28& ñ,sóg¾ 100l muK ;o jeis we;s úh yels nj ld,.=K úoHd fomd¾;fïka;=j i|yka lrkjd' úáka úg yuk ;o iq<x o ta iuÕ n,dfmdfrd;a;= úh yels njhs ld¾hfha kshq;= ld,.=K úoHd{ ckl l=udr uy;d m%ldY lf<a'

fï w;r Èia;%slal 5lg ksl=;a lr ;snQ kdh hdfï wjodku ;jÿrg;a l%shd;aulhs' ta wkqj uykqjr" r;akmqrh" kqjrt<sh" lE.,a, iy l¿;r hk Èia;%slalj,g fuu kdh hdfï wjodku n, meje;afjkq we;s'


tfiau le<‚ .Õ" .sx .Õ iy w;a;k.¨‍ Tfha c, uÜgu fï jk úg h<s j¾Idj;a iuÕ by< hñka mj;sk nj wdmod l<ukdlrK uOHia:dkh m%ldY l<d'

fld<U k.rhg mj;sk wêl j¾Idj;a iuÕ oekgu;a wdu¾ ùÈh" ;=ïuq,a, iy b.=relfå uxikaêh c,fhka hg ù ;sfnkjd'
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...