අරණායක ආයෙත් අවදානම්

Aranayaka landslide
wrKdhl" fyïud;.u" ÿïnq¿jdj" myka;snQ.,lkao kdhhefï wjodkula‌ mekke.S ;sîu ksid tu m%foaYfha .ïudk foll mjq,a wkQ y;rl idudðlhska 354 la‌ Bfha ^25 jeksod& jk úg wdrla‍Is; ia‌:dk fj; f.k f.dia‌ we;'

ÿïnq¿jdj .fuys mjq,a 64 l idudðlhka 235 la‌o" fhdaO.u .fuys mjq,a 30 l idudðlhka 119 la‌o fuf,i Tjqka mÈxÑ ia‌:dkj,ska bj;a lr ;djld,sl wdrla‍Is; l|jqrej,g /f.k heug wrKdh; m%dfoaYSh f,alï ld¾hd,h yd udjke,a, m%dfoaYSh f,alï ld¾hd, ks,OdÍka mshjr f.k ;snq‚'

fï wkqj udjke,a, m%dfoaYSh f,alï fldÜ‌Gdihg wh;a ÿïnq¿jdj .fï mjq,a úis yhla‌ fyïud;.u lmq/la‌l úydria‌:dkhg o" wrKdhl m%dfoaYSh f,alï fldÜ‌Gdihg wh;a fhdaO.u mjq,a úis y;la‌ ueÈ,sh rcuyd úydria‌:dkfha msysgqjd we;s ;djld,sl l|jqrg o fhduqlr ;sì‚'

fï iïnkaOfhka udjke,a, m%dfoaYSh f,alï m%shx.kS fm;kaf.dv wrKdhl m%dfoaYSh f,alï bfiâ ta' tï' *hsid,a hk uy;au uy;aóka f.dvkeÕs,s m¾fhaIK wdh;kfha ks,OdÍkao iuÕ wod< m%foaYhg f.dia‌ ksÍla‍IK lghq;= isÿlr we;s w;r ta wkqj by; lS mjq,a /|jqï l|jqrej,g fhduqlr ;sfí'
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...