වැසි සමග එන රෝග වලට පිළියම්

rain sick
weoyef,k uy jeis fndfyda ckhdg mSvd foñka Wjÿre we;s lrhs' fndfyda úg jeiai;a iu. tk .xj;=r l=vd orejdf.a isg uy¨‍ wh olajdu frda. m;=rejhs' jeiai ksid fiï frda." w;Sidrh mdpkh" fvx.= wd§ fndajk frda. fukau úúO wdidok" p¾u frda. me;sfrhs' úêu;aj bjis,su;aj lghq;= lsÍfuka wmg fï Wmøjj,ska je<lS isáh yelsh'

jeis ld,fha § fndfyda úg wmg je,fËkqfha fiïm%;sYHdj" leiai jeks frda.h'

mdi,a hk l=vd orejka jeiai fkd;ld f;óu fya;=fjka fndfyda úg Tjqkg fujeks frda. ;;a;ajhka we;s fõ' tneúka jeis ld,h Wodj;au nd," uy¨‍" jeäysá ish¨‍ fokdu ffoksl lsß" fldams" f;a mdkh fjkqjg bÕ=‍re" fld;a;u,a,s ;eïnQ j;=r Èklg tlajrlaj;a mdkh lsÍu b;d jeo.;ah'

fuu bÕ=‍re fld;a;u,a,sj,g fjksje,a.eg lE,a,la tfyu odkjd kï jvd;a fyd|hs' fïjd mdkfhka wm n,d‍fmdfrd;a;= jkafka frda.j,g Tfrd;a;= Èh yels whqßka m%;sYla;slrKh j¾Okh lr.ekSuhs' óg wu;rj fld;a;u,a,s" úh<s bÕ=‍re" ySkawr;a; w," úIaKql%dka;s" fjksje,a.eg iuj f.k fldgd isyskaj l=vqlr fldams fuka j;alr ìfuka isrer WKqiqï jkjd muKla fkdj jeis ld,fha § we;sjk WK" fiïm%;sYHdj" fkdfhla jd; wudre wdÈfhka je<lS isáh yelsh' YÍrfha m%;sYla;sho j¾Okh flfrhs'

;jÿrg;a i,ld ne,Sfï§ fï ld,fha § wm Ndú;hg .kakd c,h yd wdydr ms<sn| jvd;a ie,ls,su;a ùu jà' mdkSh c,h WKqlr ksjd.;a c,h úh hq;=h' fuu .xj;=r iufha § w;Sidrh" mdpkh" jeks frda. me;sÍfï wjodku jeäh' wm mdkh lrkafka jeõ" <sx yd k< c,h kï jvd;a ie,ls,su;a úh hq;=h' jeiai ksid f;;a ìïj,ska" l¾udka;Yd,dj,ska fidaod tk úúO ridhkslhka wm fndk c,hg uqiq ùug bv we;s w;r c,fhys fjk;a frda. ldrl úIìco ;sìh yelsh' wm k< c,h mdúÉÑ l< hq;af;a o WKqlr ksjdf.kh'

j¾Idj iy .xj;=r wêl ld,hkays § wm .kakd wdydr j¾. ms<sn|jo fyd¢ka ie,ls,su;a úh hq;=h' úfYaIfhka fï ld,fha § f.dgqfld<" lxl=x" uq.=Kqjekak jeks m,d j¾. fukau rdnq jeks ìï uÜgfï w, j¾. wdydrhg .ekSfï§ l,amkdldÍ úh hq;=h' ukao .xj;=ßka hgùu úúO frda. ldrlhka fuu m,dj¾.j, ;ekam;a úh yels neúks' tneúka jvd;a fhda.H jkafka tn÷ m,d j¾. jeiai kej;S fyd¢ka ysre mdhk f;la wdydrhg fkd.ekSuhs' tfia fkdue;s kï ta m,d j¾. ¨‍Kq j;=frka fyd¢ka fidaod msi .ekSu ys;lrh' m,dj¾. j.d flfrkqfha my;a ìïj, neúka fndfyda úg .xj;=rg tajd hg ùug bv we;s fyhsks'

úfYaIfhkau fuu ld,fha § wms .kakd wdydr ms<sn|j oeä f,i ie,ls,su;a úh hq;af;a mdpkh jeks frda.S ;;a;ajhka u.yrjd .ekSugh' wdydr fyd¢ka msi .ekSu wksjd¾h úh hq;=h'

úfYaIfhka f.ueiaikaf.ka wdydr wdrlaId lr.; hq;af;a Tjqka frda. jdylhla jk ksidh' tkï úúO frda. ldrl úIìc wdydrj,g tl;= lrk m%Odk lKavdhula jkqfha f.ueiaikah'

.xj;=ßka mSvd jQ fukau hg jQ ksjdij, fndfyda fia fuu frda. ldrl úIìc ;ekam;aj we;s w;r p¾u frda. yg.kakd ;;a;ajhlao we;s fõ' fuu c,h iu. fkdfhl=;a úI ridhkslhka we;s neúka ifuys wdidokhka we;sùug bv lv fndfyda jeäh' úfYaIfhka p¾u frda. we;s wh fukau mdoj, ;=jd, we;s Èhjeähdfjka fmf<k wh fndfyda mfriaiï úh hq;=h'

tfukau w;amd úIìc kdYlhlska fidaod yeÍugo mfriaiï úh hq;=h' ta i|yd fldfydU fld<" wuqly ;eïnQ j;=r b;d úYsIag fõ' hï fyhlska mdoj, ;=jd, we;s wh isá;a kï wuqly" fldfydU fld<" fjksje,a.eg" ú<|jekak" ¨‍Kqú," .xiQßh fld<" ;ïnd fidaod yeÍu jvd;a fhda.Hh' ;jo uv j;=r mE.Su ksid úfYaIfhka há m;=,a leiSï" weÕs,slre w;r leiSï yd jKùï we;sùug fndfyda úg bvlv jeäh' tjeks wjia:djl ‍fmd,a iy wuq ly fldgd .;a hqI lldrd thg lmqre fm;s lsysmhla oud tu ia:dk fyd¢ka fidaod tu f;,a wd‍f,am lsÍfuka iqjhla ,o yels fõ'

.xj;=ßka hg jQ ksjfiys ÿ.|" uv ;ekam;a ù' uv fidaod bj;a lsÍfï§ fldfydU fld<" ;<d oeóu" wuqly" foys fld<" foys hqI iajNdúl úIìc kdYlhla f,i Ndú; l< yelsh' fuys§ tjeks øjH Ndú; lsÍfuka wfma iugo /ljrKhla ,nd Èh yelsh' tneúka tjeks iajNdúl úIìc kdYlhkag yqreùu jvd jà'

fï ld,fha § ueis uÿre Wjÿr jvd;a fõ.j;a fõ' ksfji" .DyNdKav msßisÿ lsÍfï§ meÕsß f;,a Ndú;fhka ueis uÿre Wjÿr u.yrjd .; yels jkjd fukau úIìc kdYlhlao isÿ fõ' w.s,a" ÿïu," idïn%dks wdÈfhka Wfoa iji ÿï we,a,Sfuka ksfjiaj, we;s úIìc úkdY fõ' iqj|j;a fõ' úfYaIfhka l=vd orejka isák ksfjiaj,g jvd;a iqÿiqh' fuys§ wm wjg mßirh ms<sn|j ukd úuis,af,ka isáh hq;= jkafka fvx.= uÿre Wjÿr j<lajd .kq ms‚ih' jeis wjika fj;au c,h /ia jQ Ndck bj;a l< hq;=h' hï hï ia:dkj, c,h /ia ù mj;S kï neihdug ie,eiaúh hq;=h'

;jo fuu j¾Id ld,fha § fndajk frda. jeäjk fyhska l=vd orejka fyd¢ka /ln,d.; hq;=h' úIìc yrKh l< yels T!IOj,ska Tjqkaf.a weÕ¨‍ï msßisÿ l< hq;=h' jeis wjika jQ miq tajd ysre t<sfhka fyd¢ka úh<d .; hq;=h' orejkaf.a wf;ys joly j<,a,la ne£fuka Tjqka frda.j,ska wdrlaId lr.; yelsh'

jeis iuh;a iu. fndfydaúg ksoka.; frda. we;s whf.a frda.S ;;a;ajhka W;aikak ùfï yelshdjla we;' úfYaIfhka jd; wudre" weÿu" mSki jeks frda.Ska jvd;a mfriaiï úh hq;=h' Tjqka fï ld,fha § tu frda.j,g wfhda.H wdydrj,ska je<lS isàugo mqreÿ úh hq;=h'

jeis ld,fha we;sjk .xj;=r fya;=fjka we;s jkakd jQ frda. mSvdÈfhka fíÍug kï by; j;ams<sfj;a wkq.ukh lsÍu hym;a jk w;r ;ud yd ;u ksji wjg mßirh ms<sn| ie,ls,su;a ùu iudc j.lSulao fjhs'

foaYSh ffjoH md,s; Y%S .S.kwdrÉÑf.a lÓldpd¾h $ ud‍f,ajk Y%S {d‚iair wdhq¾fõo ffjoH úoHd,h
PdhdrEm - pñ, lreKdr;ak $ iiai| ,shkwdrÉÑ

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...