කොළඹ ජලයෙන් යටවීමට හේතුව

COLOMBO FLOODfld<U wjg ;odikak m%foaY /ila‌ wêl f,i c,fhka hgù we;af;a úYd, j.=re ìï f.dvlr uy,a ksjdi ixlS¾K yd fjk;a f.dvkeÕs,s bÈlsÍu ksid hEhs fy<sù we;'

j.=re ìï msysá m%foaY jQ fldaÜ‌fÜ" l,m¨‍jdj" fldáldj;a;" rdc.sßh" wU;f,a we;=¿ m%foaY /il oekg b;sßj we;af;a ishhg 3 l j.=re ìï m%udKhla‌ hEhs jd¾;d ù ;sfí'

j.=re ìï f.dvlr l%Svdmsá iy mqoa.,sl úfkdao Whka mjd bÈlr ;sfnkjd hEhs rdc.sßh" l,m¨‍jdj m%foaYfha mÈxÑlrefjda lsysm fofkla‌ lshd isáhy' fuf,i j.=re ìï f.dvlsÍfuka fíf¾ jejg iïnkaO c, ud¾. o W;=rd f.dia‌ we;'
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...