වෙසක්‌ සතිය අද සිට

wesak week
ft;sydisl lid., rdcuyd úydria‌:dkfha§ l=, orejka 35 fokl= iiqka.; lrñka 2560 jeks rdcH fjila‌ W;aij i;sh wÈka ^18 jeksod& wdrïN flf¾'

fjila‌ wisßh - ú|.uq is;ska je<fluq u;ska˜‍ hk f;audj hgf;a wÈka wdrïN lrk fjila‌ i;sh fuu ui 24 jeksod ola‌jd meje;afõ'

l=, orejka iiqka.; lsÍfuka miq wo oyj,a ishla‌ kula‌ úIfhys odkh ms<s.ekaùu yd msßlr mQcd lsÍuo isÿflf¾'

fjila‌ mqr mif<dia‌jl Èk ^21 jeksod& fmrjre 5'45 isg mia‌jre 6'00 ola‌jd oji mqrd iS, iudodk" O¾u foaYkd" O¾u idlÉPd yd Ndjkd jevigyka meje;afõ' fuÈk mdi,a isiqka 3000 la‌ is,a iudoka lrùug lghq;= flf¾'

22 jeksod iji 3'00 g ckdêm;s ffu;%smd, isßfiak uy;df.a m%Odk;ajfhka rdcH fjila‌ W;aijh khs., úydria‌:dkfha§ meje;afjk w;r tys§ tu úydria‌:dkh mQcd N+ñhla‌ njg ckdêm;sjrhd úiska m%ldYhg m;alrkq ,nhs'

óg wu;rj fjila‌ uqoaorh ksl=;a lsÍu" idufKar ysñjrekaf.a ksjdi fkdue;s foudmshka i|yd nqÿmq;a udmsh ksjdi jevigykg wod< m%odk m;% ckdêm;sjrhd w;ska Ndr§ug kshñ;h'

;jo 2015 isiq ksmqK;d jevigyfka yïnkaf;dg Èia‌;%sla‌lfha m%:u ia‌:dk Èkd.;a isiqka 36 fokdg uqo,a ;Hd. msßkeóu" fndÿ .S .dhkd jevigyfka iuia‌; ,xld m%:u ia‌:dk Èkd.;a ch.%dylhka i|yd ;Hd. m%odkh" wvq wdodhï,dNS mjq,a 250 la‌ i|yd úh<s i,dl fnod§uo isÿflf¾'

fuÈk khs., rdcuyd úydrfha§ i¾j{ Od;= m%o¾Ykh" Y%S ,xld fmd,sia‌ fomd¾;fïka;=j úiska mj;ajk fjila‌ l+vq m%o¾Ykh" rkak mdr" ;x.,a, mdr" ñoafoksh mdr" j,ia‌uq,a, mdr yd fn,sw;a; mdr m%fõY ud¾.j, úÿ,s wdf,dal lrKh iy ieris,s isÿflf¾' by; jevigykaj,g wu;rj fjila‌ i;sh mqrdjg khs., rcuyd úydria‌:dkfha fndaê mQcd" O¾u foaYkd" ixia‌lD;sl ixo¾Yk we;=¿ jevigyka rdYshla‌ ixúOdkh lr we;'

l=, orejka iiqkg mQcd l< foudmshkag ksjdi yd bÈlsÍï wud;HdxYh u.ska ksjdi 35 la‌ ,nd §ugo nqoaO Ydik wud;HdxYfha ,shdmÈxÑ wdh;k u.ska Tjqkag oUÈj jkaokd lsÍfï wjia‌:dj Wodlr §ugo mshjr f.k ;sfí'
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...