නාමල්ගේ ලේකම්ගේ රත්රන් අල්ලයි

namalyïnkaf;dg Èia;%sla md¾,sfïka;= uka;%S kdu,a rdcmlaI uy;df.a iïnëlrK f,alïjrhl= jQ pïmsl lreKdr;ak uy;df.a ksjfia iÕjd ;snQ r;arka lsf,dajlg jeä m%udKhla ‍uQ,H wmrdO fldÜGdih u.ska w;awvx.=jg f.k ;sfí'

whs;sh iïnkaOj lreKq bÈßm;a lsÍug wfmdfydi;a fuu r;arka" fuu iellrejka fndr,eia.uqfõ jej mdf¾ msysá ksfjfia iqlaIu f,i iÕjd ;sìh§ fidhd .ekSug yelsù we;'

tu r;arka Tyqg ,enqfKa flfiao hkak ms<sn| lsisjla fy<sfkdlrk ksid fï mqoa.,hd fufia w;awvx.=jg f.k wêlrKhg bÈßm;a lsÍug  uQ,HwmrdO fldÜGdih lghq;= lr ;sì‚'

miq.sh rch iufha§ m%Odk rdcH wdh;k ;=kl fiajh lrñka jegqma ,nd .ekSfï jrog w;awvx.=jg f.k ßudkaâ .;j isá fï iellreg tfrysj ,eî we;smeñ‚,s .Kkdjla iïnkaOj uQ,H wmrdO fldÜGdih mÍlaIK isÿlrf.k hhs'

tu mÍlaIK isÿ lrk w;r;=r fuu r;arka fidhd .ekSu isÿú‚' uQ,H wmrdO fldÜGdih ;jÿrg;a mÍlaIK isÿ lrhs
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...