චන්න - නලින් කොමිසමට

channa - nalin
yïnkaf;dg jrdfha j;=r msrùu iy újD; lsÍfï W;aijfha § rcfha uqo,a remsh,a ,laI tlish oy;=kla wjNdú;h lsÍu ms<sn| isÿ flfrk úu¾Ykhg wod<j m%ldY igyka lr .ekSu i|yd k¾;k Ys,amS pkak úfÊj¾Ok iy fïßhkaia ix.S; lKavdhfï l,d Ys,ams k,Ska fmf¾rd uy;ajre fuu 27od nrm;, jxpd ¥IK rdcH iïm;a wjNdú;h ms<sn|j úu¾Yk isÿ flfrk ckdêm;s mÍlaIK fldñifï úu¾Yk wxYh fj; le|jd we;'
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...