වාහන මිල වැඩි කළ හේතුව

John Amaratunga Sri Lankan Politicianfudag¾ r: ñ, by< oeóug isÿjQfha wkjYH mqoa.,hka Ndú; lrk ksidfjka iy rg ;=< fudag¾ r: jeäùfuka ksid nj;a" ;%sfrdao r: ñ, by< oud we;af;a rg ;=< ;%sfrdao r: jeäùu fukau tu ix.ïj, b,a,Sï wkqj nj wud;H fcdaka wur;=x. uy;d mejiSh'

ta uy;d tfia mejiqfõ' wo .f,afj, jyfldaÜfÜ ls;=Kq m,a,sfha§ udOHfõ§ka ke.+ m%Yakhlg ms<s;=re ,ndfoñks'

fudag¾ r: Ndú; l< hq;af;a by< /lshdjla lrk yd hï me,eka;shl msßila nj;a" fï jkúg fudag¾ r: ñ,§ .ekSu /,a,lg f.dia we;s w;r" tlsfkldf.a wjYH;d y÷kd.; hq;= njo wud;Hjrhd jeäÿrg;a mejiSh'

tfia fudag¾ r: ñ,§ .; hq;af;a kshudldr iqÿiaid ;udg m%ldY lsÍug fkdyels nj;a" jdykj, by< .sh ñ, .Kka .eiÜ m;%h msgjk ;=re m%ldY lsÍug fkdyels njo fyf;u mejiSh'

—iqfLdamfNda.s ld¾ ;uhs .kak neß tl lula keye' i,a,s ;shk ñksiaiq f.j,d .kshs' idudkH ld¾ ta ;rï jeäùula olskak keye' jdyk ñ, jeä jqKdg lula keye' fudlo oeka ,xldfõ ld¾ jeähs' fld<U l=reKE., hkak neye' jdyk m%udKh jeähs' wkjYH ñksy;a ld¾ .kakjd' tl iudcfha ;r.hla njg m;afj,d' ld¾ tlla .kak ´fka /lshdfõ yeáhg' iudcfha wjYH;dj wkqj .; hq;=hs' yßhgu ta ms<sn|j úia;r lrkak wudrehs'

uf.a wjYH;dj fkfjhs ;j flfkl=g ;sfhkafka' ug fmfkk yeáhg úYd, jdyk f;d.hla fï rgg f.kaj,d ;sfhkjd' mdrl hkak neye ta ;rug ;%sfrdao r: jeähs' iuyr fj,djg ta ix.ïj,skau b,a,Sï lrkjd ;%sfrdao r: f.kajqjd we;s yh¾ keye lshkjd' b;sx f.kajk tal wmsg k;r lrkak neye' Wml%uYS,Sj wms .dK jeä l<d' t;fldg tajd .kak ixLHdj iSud fjhs lsh,d ys;kjd'’’ hehs mjid isáfhah'

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...