උඩුවේ හිමිට සිතාසි

Uduwe Dhammalokan,m;a rys;j yd ,shdmÈxÑ fkdl< w,s megjl= ish Ndrfha ;nd .ekSfï fpdaokd t,a,jQ lsre<mk we,kaue;skshdrdudêm;s wdpd¾h Wvqfõ Oïudf,dal ysñhkag ,nk cqks 20 jeksod fld<U uydêlrKh yuqfõ fmkS isák f,i okajd fld<U uydêlrK úksiqre ksYaYxl nkaÿ, lreKdr;ak uy;d Bfha ^19 od& is;dis ksl=;a lf<ah'

lsre<mk we,ka ue;skshdrdufha§ ,shdmÈxÑ fkdl< yd n,m;a rys; we;a megjl= ;u Ndrfha ;nd .ekSu yd ,shdmÈxÑ fkdl< fidrlï l< i;l= nj oekqj;aj yd fidrlï lrk ,o i;l= njg úYajdi lsÍug fya;= we;s fmdÿ foam<la‌ yd we;l= jxpkslj ;nd.ekSu hk wê fpdaokd fol hgf;a ks;Sm;sjrhd úiska Wvqfõ Oïudf,dal ysñhkag tfrysj tu kvqj mjrd ;snq‚'

kS;sm;sjrhd úiska mjrd ;snQ tu kvqfõ fpdaokd ikd: lsÍu i|yd meñ‚,af,a idla‍Islrejka 19 fokl= yd f,aLk 3 la‌ meñ‚,a, úiska bÈßm;a fldg ;snq‚'
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...