හෙට සියළුම පාසල්වලට නිවාඩු

school
fyg ^20& Èkfha Èjhsfka ish¿u mdi,aj,g ksjdvq ,nd §ug wOHdmk wud;HdxYh ;SrKh lr ;sfnkjd'

mj;sk whym;a ld<.=K ;;a;ajh;a iu. isÿj we;s wdmod ;;a;ajhka ie<ls,a,g f.k fuu ;SrKh .;a njhs wOHdmk wud;H wls, úrdÊ ldßhjiï uy;d wOHdmk wud;HdxYfha wo ^19& mej;s udOH yuqjl§ i|yka lf<a'

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...