සංගා ලෝකේ එකට

sangakkara
f,dalfha ìysjqkq fYaIaG;u tlaÈk l%Svlhd f;dard .ekSfï u; úuiqfuka ch .ekSug f,dj w.%.kfha l%Svlfhl= jQ Y%S ,xld lKavdhfï ysgmq kdhlfhl= jf.au olaI ms;slrefjl= jk l=ud¾ ix.laldr iu;a fj,d ;sfhkjd'

www.cricket.com.au fjí wvúh wdrïN l< fï u; úuiqfï wjika jYfhka f;aÍ m;ajqfka ix.laldr iy iÑka fgkavq,ald¾'

úksúo fmfkk wdldrfhka isÿflfrkq fï u;úuiqug wkqj l=ud¾ ix.laldr Pkao ,laI 6lg wêl ixLHdjla ,nd.;a w;r" fgkavq,ald¾g ysñjqfka Pkao ,laI tlyudrlg wdikak ixLHdjla ú;rhs'

b;sx ix.laldrg ,enqkq fï Pkao m%udKh jf.a f,dalfha ìysjqkq fYaIaG;u tlaÈk l%Svlhd lshk mÜgu Tyqf.a Ôúf;a ,enqkq f,dl=u f.!rjh f,i i<lkak mq¿jka'

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...