මහේෂිගේ පෙම්වතා ව්‍යාපාරිකයෙක්

maheshi
;j;a ckm%sh fhdjqka ks<shlf.a Ôú;hg ux., iSkq ye~jqKd lsh,d wmg wdrxÑ jqKd' ta iqn fudfyd; WodjqfKa ufyaIs uOqixLdg' miq.shod ufyaIsf.a újdyh ,shdmÈxÑ l<d' wdrxÑh ,enqK yeáfha ufyaIsg l;d lr,d wms fï .ek úuiqjd'

—ks<shka fjäka f*dfgda tllg ysáhu thd nekaod lsh,d fldfyduo yßhgu lshkafka' neß fj,dj;a Th mska;+r uu ñhqisla ùäfhda tllg lrmq mska;+r kï@˜

ufyaIs uy yhsfhka yskdfj,d ta úÈhg lsõjd'

—wd tfykï fï f*dfgda ñhqisla ùäfhda tlg lrmq tajo@ yß wms tfykï ta ñhqisla ùäfhda tl .ek l;d lruq' lf.o ta .S;h@˜

wfma m%Yakj,g ufyaIs ms<s;=re ÿkafka keye' tl È.g yskdjqKd' yenehs b;ska wms;a wfma yria m%Yak k;r lf<a keye'

—Th W;aijh .;af;a fldfyo@ ljqo talg odhl jqK wh@˜

wms l;dny fjk;lg yerjQjd'

—fld<U ldis l,ïnq fydfg,a tfla ;uhs .;af;a' iuyr wka;¾cd, jfí wvúj, jerÈhg Èk i|yka lr,d ;snqKg ´l mej;=fKa 12 jeksod' fjäka ma,Ek¾ ,ika; whshd" reÑr" OkqIal whshd ug f.dvdla Woõ l<d'˜

ufyaIs ;ukag fma%ujka;fhla bkak nj udOHhg jika lf<a keye' ta;a fmïj;df.a f;dr;=re .ekhs" újdyh .ekhs udOHhg jika l<d' ta jika l< f;dr;=re kej; ydrwjqiaikak wms W;aidy l<d'

—uf.a fmïj;d mika' tfyu —Pegg˜ lsh,d mdjyka jHdmdrhla ;sfhkjd' thd .ek úia;r oekg ta we;s'

;j wjqreÿ ;=kla we;=<; uu újdy Èúhg we;=<;a fjkjd' újdyh ,shdmÈxÑ lsÍuhs" újdy fj,d Ôúf;a w¨‍;ska mgka .ekSuhs lshkafka tlla kffuhs folla' uu uf.a Ôúf;a w¨‍;ska mgka .kakfldg ta w¨‍;a Ôúf;a .ek f;dr;=re jf.au uf.a fmïj;df.a ish¨‍ f;dr;=re;a lshkakï'˜
ufyaIs l;dny ksu lf<a ta úÈyg'

wdßhjxY l=,;s,l
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...