වතුරේ ගිලුණු වාහන වලට වෙනදේ !

vechicle under water
uyd .xj;=r neye, .shd' ta;a ;du;a m%foaY /ilu ck Ôú;h idudkH fj,d keye' ta ú;rla fkfjhs isÿfj,d ;sfhk ydksh ;lafiare lr,;a keye' f.j,a fodrj,a jf.au hdk jdyk;a ta w;r' uyd .xj;=f¾ .s,s,d .sh fudag¾ r: ixLHdj fldf;lao lsh,d ;ju;a okafka keye' fï fudag¾ r: wdfhu mdúÉÑ lrkak mq¿jkao@

j;=r ksid tajdg ydkshla fj,d keoao@ frfmhd¾ lrkjd kï jeh jk uqo,a m%udKh .ek mjd idlÉPd lrkak wms ;SrKh l<d'

ta iïnkaOj wms bÈßm;a l< .eg¨‍j,g fudag¾ r: ld¾ñl Ys,amh iïnkaOj úfYaI{ Wmfoia fok trkao bfrdaIK iemhQ ms<s;=re wms Tn fj; f.k tkak ;SrKh l<d'

.x j;=f¾ .s¨‍Kq r: jdyk h<s Ndú; l< yelso@
iïmQ¾Kfhkau .x j;=f¾ .s¨‍Kq fudag¾ r:j, o¾Yk wms rEmjdysksfhka oelald' ta jf.au ;j;a jdyk ;snqKd iïmQ¾Kfhkau fkfjhs idudkH ;rula c,fhka hgfj,d ;snqKq' fï jf.a tla tla m%udKj,ska .x j;=rg yiq jqKq jdyk ;snqKd'

ta ksid fï ish,a,gu wod<j tlu W;a;rhla ,nd §u fhda.H jkafka keye' fldfydu jqK;a .x j;=f¾ iïmQ¾Kfhkau .s,S.sh jdyk lkafvï' ta lshkafka Odjkhg kqiqÿiqhs' .x j;=r rlaIKhla ;sfíkï tajdfha jkaÈ ,nd .; yelshs' ta yereKqfldg tajd Odjkhg fhdod .ekSug kï úYd, uqo,la jeh lr úYd, m%;sixialrKhla l< hq;= fjkjd'

ta yer w¾O jYfhka .x j;=f¾ .s,S .sh jdyk tajd j;=rg hg jQ m%udKh wkqj isÿ ù we;s ydkshg wkqj m%;sixialrKh l< yelshs'

j;=rg hg jq jdyk start lsÍu iqÿiqo@
keye' fujeks jdyk iagdÜ lsÍu fkdl< hq;=hs' Bg fmr l< hq;= foaj,a lSmhlau ;sfnkjd' fï lshk lreKq bf,lag%sla jdyk" yhsì%â jdyk iy idudkH jdyk hk j¾. ;=kgu wod<hs' j;=rg hgjQ jdykj, uq,skau l< hq;af;a bf,lag%sla moaO;sh fyd¢ka msßisÿ lsÍuhs'

fï moaO;s tlska tl .,jd tajd we;=f<a j;=r ;sfhkjd kï bj;a l< hq;=hs'c,fhka jeämqru ydks isÿ jkafka ´kEu jdykhl bf,lag%sla moaO;shghs' tflka woyia lrkafka keye wfkla moaO;sj,g ydks wjuhs lsh,d' ta moaO;s;a úkdY jkjd' ta;a c,hg hg jQ jdykhla m%;sixialrKh lsÍfï§ bf,lag%sla moaO;shg m%:ufhka wjOdkh fhduq l< hq;=hs' Bg miafia jdykfha fí%la moaO;sh .ek wjOdkh fhduq l< hq;=hs' idudkH‍fhka fujeks .xj;=rl .s,S .sh jdykj, kï frdao y;f¾u íf¾la mEâ" íf¾la ,hsk¾" fjdI¾ ish,a,u w¨‍f;ka oeñh hq;= jkjd'

jdyfka tkaðug l< hq;= foa iïnkaOj wjOdkh fhduq lf<d;a @
iïmQ¾Kfhkau j;=rg hg jQ jdykhl tkaðfï w;s úYd, m%;sixialrKhla l< hq;= jkjd' t;k§ tkaðfï fldgia j;=rg yiqù Èk lsysmhla tl ;ek ;sîu ksid u<lv ne£ ;sìh yelshs' ta ish,a, .,jd msßisÿ lsÍu;a /£ ;sfnk j;=r bj;a lsÍu;a l< hq;= jkjd' wu;rj tkaðka Ths,a" .sh¾ Ths,a" ä*rkai,a Ths,a udre l< hq;=hs' yßhgu lrkjd kï Intel manifold tl mjd .,j,d msßisÿ l< hq;=hs' fï ish,a, ksjerÈj lrk f;la r:h start fkdl< hq;=hs'

.x j;=f¾ idudkH m%udKhla muKla hgjQ r:hla iïnkaOfhka l< hq;= foa úia;r lf<d;a@
tajf.a jdyk kï h<s Ndú; l< yelsh' kuq;a Bg fmr r:fha hg fyd¢ka msßisÿ j;=frka fiaÈh hq;=hs' .x j;=f¾ /£ ;snQ f;,a iy wmøjH wdÈh ksid r:h u< ne£u je<elaùug lghq;= l< hq;=hs' ta ksid penetrating oil fhodf.k r:fha hg j;=rg hg jQ ish¨‍u ia:dk wdf,am l< hq;=hs'

yhsì%â jdykj, úfYaIs; battery tlla ;sfnkjd' .x j;=rg yiq jQ yhsì%â r:j, fï battery tlg isÿúh yels ydks iïnkaOj lsõfjd;a @
.x j;=f¾ .,d tkafka wmsßisÿ c,h" ta ú;rla fkfuhs fï j;=r Èk lSmhlau /£ ;snqKd' fï ksid yhsì%â ú;rla fkfuhs ish¨‍u jdykj, battery Tlaihsâ fjkak mq¿jka' yhsì%â jdykj, battery fIdaÜ fjkak;a mq¿jka' ta ksid battery w¨‍f;ka oeñh hq;= jkjd'

j;=frka hg jQ jdykj, wNHka;rh h<s ilia l< hq;= wkaou iïnkaOj úia;r lf<d;a @
ta iïmQ¾K l%shd oduh w;s úYd, m%;sixialrK lghq;a;la' úYd, uqo,la jeh jkjd' t;k§ r:fha wdik ú;rla fkfuhs" mqxÑ ma,diaála lE,s mjd .,jd j;=r bj;a lr" msßisÿ lr h<s iú lsÍu l< hq;= jkjd' fldákau lsõfjd;a j;=f¾ .s¨‍KQ jdykhla h<s m%;sixialrKh lsÍfï§ ish¨‍u fldgia .,jd msßisÿ lr" kej; w¨‍f;ka fhÈh hq;= fldgia fhdod h<s iú lsÍu l< hq;=hs' rlaIK wdjrK ;sfnk iy j.lSï ;sfnk fudag¾ r:j, ysñlrejkag fuys§ lsishï myiqjla w;a ú¢h yelshs'

fï wkaoug iïmQ¾Kfhka j;=f¾ .s¨‍KQ fudag¾ r:hla m%;sixialrKh lsÍug fldmuK uqo,la jeh l, hq;= jkjdo@
o< jYfhka lshkjd kï ,laI úiail muK fudag¾ r:hla m%;sixialrKh lsÍug ,laI myf<djla muK jeh jkq we;s'

fï úÈyg ne¨‍jdu .x j;=rg hg jqKq fudag¾ r: ysñlrejka l< yels wdikak;u foa jkafka tu r: úl=Kd oeóuhs' ta;a tal ñ,§ .kakd mqoa.,hdg widOdrKhla' fï jk úg fudag¾ r:j, ñ,;a by< .syska ;sfhk ksid wvq ñ,g ,efnk jdyk ñ,§ .kakg fndfyda fokd fm,fUkakg mq¿jka' ta wkqj jdyk ñ,§ .kakd mqoa.,hl=g .x j;=rg yiq jQ jdykhla y÷kd .kakg Èh yels Wmfoia fudkjdo@

jdyk ñ,§ .kakd wfhla m%:ufhkau l< hq;= ir,u foa ;uhs r:fha wxlh iy fmd; mÍlaId lsÍu' t;k§ wod< r:h .x j;=rg yiq jQ m%foaYfha mÈxÑlrejl= i;= r:hlao hkak fidhd .; yelshs' t;k§ jdykh mejÍï l< Èkh .ek;a ie,ls,su;a úh hq;=hs' jdykh uE;l§ lsisjl=g mjrd we;akï Bg fmr tys ysñlrejka iy Tjqka mÈxÑj isá m%foaY .ek;a ie,ls,su;a úh hq;=hs' bkamiqj jdykh mÍlaId l< hq;=hs' olaI ld¾ñlhl=g j;=rg hg jQ jdykhla myiqfjka y÷kd .; yelshs'

r:h hoist tllg od,d tys peish mÍlaId l< hq;= jkjd' t;k§ y÷kd .; yels jkafka Tlaihsâ ne£ ;sîu wkqj' r:fha hg we¨‍ñkshï fldgia ;sfnkjd' fïl=vd fldgia jf.au tkaðfï hï hïfldgia o Tlaihsâ ù ;sìh yelshs' tfia ;sfnkjd kï ta r:h .x j;=rg yiq jQ r:hla f,i y÷kd .; yelshs'

,sõfõ
áfrdaks jEj,f.a

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...