ඩිල්ෂාන්ට කොන්දේ අබාධයක්

dilshan
t<fUk tx.,ka; tlaÈk l%slÜ ;rÕdj,sh iqmsß wdrïNl ms;slre à'tï ä,aIdkag wysñ ù ;sfnkjd' ta Tyqf.a msg fldkafoa wndOhla fya;=fjka'

ä,aIdka m%ldY lf<a ish fldkafoa oeka mj;sk wndOhla fya;=fjka tx.,ka; ;rÕdj,shg iyNd.S ùug fkdyels njhs'

tfukau Tyq cd;Hka;r l%slÜ msáfhka iuq.kakd njg we;eï udOH j, m< jk jd¾;d o wi;H njo ä,aIdka m%ldY l<d' ;uka l%slÜ l%Svdfjka iuq.kakd ld, jljdkqjla ;ju;a ;SrKh lr fkdue;s njhs ä,aIdka m%ldY lf<a'
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...