ගුවන් යානයක් අතුරුදහන්

EgyptAir flight MS804 disappears from radar between Paris and Cairo
w;=reokaj we;s Bðma;= .=jka fiajhg wh;a .=jka hdkfha mqoa.,hka 69fofkla .uka lr we;s nj úfoia jd¾;dj, i|yka jkjd'

u.Ska 59 fofkla iy ld¾h uKav,fha oifofkla ta w;r jk njhs jd¾;d jkafka'MS804 hdkh f¾vd¾ moaO;sfhka bj;aj hdu iïnkaO ùäfhdaj my;ska oelafjkjd'Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...