විජිත හේරත් අනතුරකට ලක්වේ

jvp vijitha
rdc.sßh je,slv m%foaYfha isÿjq ßh wk;=rlg wod<j ck;d úuqla;s fmruqfKa md¾,sfïka;= uka;%S úð; fyar;a uy;d w;awvx.=jg f.k fmd,sia wem u; uqodyer ;sfí'

Bfha rd;%S uka;%Sjrhd .uka.;a r:h ud¾.fhka bj;g mek ÿrl:k /yeka lKqjl .eà we;s nj fmd,Sish mejiqfõh'

tys§ tu ÿrl:k lKqj lvd jeà we;s w;r uka;%Sjrhdf.a r:hg o ydkS isÿú we;s nj i|ykah'

ta wkqj isoaêhg wod<j úð; fyar;a uka;%Sjrhd je,slv fmd,Sish úiska w;awvx.=jg f.k we;'

miqj Tyq fmd,sia wem u; uqodyer we;s w;r fpdaokd ;=kla hgf;a Tyqg tfrysj fyg ^01& Èkfha w¨‍;alfâ ufyaia;%d;a wêlrKh yuqfõ kvq mejÍug kshñ; nj i|ykah'
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...