කළුතර නාය යෑමේ අවදානමක් !

landslide riskkdh hEfï wjodkï fya;=fjka l¿;r kEnv rkak., j;a; iy f;Uqjk udnv j;a; m‍%foaYfha ksjdi 39 l Ôj;a jQ ck;dj bka bj;a lr wdrlaIs; ia:dkhl fï jk úg r|jd we;'Tjqkag wjYHlrK myiqlï fï jk úg imhñka ;sfí'

fï w;r Èjhsfka we;eï m‍%foaYj,g wo ^29& Èkfhao ñ,sóg¾ 75 blaujQ ;o jeis we;s úh yels nj ld,.=K úoHd fomd¾;fïka;=j mjihs'

ld¾hfha kshq;= ld,.=K úoHd{ iÑka;d chfialr uy;añh i|yka lf<a Èjhsfka niakdysr" jhU" ol=Kq" uOHu iy inr.uqj m<d;aj, úáka úg jeis fyda .s.=reï iys; jeis we;s úh yels njhs'

W!j iy kef.kysr m<d;aj, iji 2'00 ka miq jeis we;s úh yels nj;a weh i|yka l<dh'

tfukau uOHu l÷lrfha ngysr nEjqïj, iy Èjhsk jgd uqyqÿ m%foaYj, ;o iq<xo wfmalaId lrk nj;a weh mejiqjdh'
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...