මහින්ද අරණායකට යයි

Mahinda Rajapaksa visited the Aranayake
ysgmq ckdêm;s uyskao rdcmlaI uy;d wrKdhl kdh hEfuka úm;g m;a ck;djf.a iqjÿla fidhd ne,Sug f.dia ;sfí'

tys§ uyskao rdcmlaI uy;d wrKdhl kdhhEug ,lajQ m%foaYho ksÍlaIKh lf<ah'

wrKdhl iy nq,;afldyqmsáh m%foaYj, kdhhdï j,ska w;=reoka jQ mqoa.,hkaf.a isrere fiùfï fufyhqï ;jÿrg;a l%shd;aul lrk nj hqO yuqodj mjihs'
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...