එංගලන්තයට ටෙස්‌ට්‌ තරගාවලි ජය

Sri Lanka go down fighting
ÈfkaIa pkaÈud,af.a igkaldó Y;lfhka ^126& muKla‌ Y%S ,xldjg iekiqï iqiqula‌ b;sß fjoa§ fpia‌g¾,S ia‌fÜ%Ü‌ yS meje;s fojeks fgia‌Ü‌ ;r.fhka lvq¨‍ 09 l chla‌ ,enQ tx.,ka;h ;r.hla‌ b;sßj ;sìh§u fgia‌Ü‌ ;r.dj,sh 2-0 la‌ f,i ch .ekSug Bfha ^30& iu;a úh'

ÈfkaIa pkaÈud,a ^126& iy rx.k fyar;a ^61& y;ajeks lvq,a,g meje;ajQ ,l=Kq 116 l in|;dj fya;=fjka bksul mrdcfhka .e,jqk Y%S ,xldj ,l=Kq 79 l b,la‌lhla‌ tx.,ka;hg ,nd ÿkafkah'

;r.fha ;j;a Èkhla‌ b;sßj ;sìh§ tx.,ka;h ,enq fuu ch;a iu. Tjqka mia‌jirlg miqj Y%S ,xldjg tfrysj fgia‌Ü‌ ;r.dj,s chla‌ iuroa§ tx.,ka;h fjkqfjka fgia‌Ü‌ ,l=Kq oi oyi miq l< m<uq tx.,ka; ms;slrejd njg we,sia‌fghd¾ l=la‌ m;aúh' l=la‌g ta i|yd Bfha wjYHj ;snqfKa ,l=Kq myla‌ mu‚' Y%S ,xldjg tfrysj tx.,ka;h ,o y;ajeks fgia‌Ü‌ ;r.dj,sh cho fuh fõ'

miq.sh fkdjeïn¾ ui ngysr bka§h fldfoõjkag tfrysj .d,af,a§ Y;lhla‌ ^151& ,nd .ekSfuka miqj Y;lhla‌ jd¾;d l< pkaÈud,a wdishdfjka msg ,nd.;a m<uq fgia‌Ü‌ Y;lh jd¾;d lsÍu i|yd ,l=Kq 99 isg mkaÿ kjhla‌ n,d isáfhah' wk;=rej y;f¾ myrla‌ iu. ish yh jeks fgia‌Ü‌ Y;lh jd¾;d lsÍug pkaÈud,a iu;afjoa§ wfkla‌ wka;fhka Tyqg lÈu iyhla‌ ,ndÿka rx.k fyar;a fojeks fgia‌Ü‌ w¾O Y;lh jd¾;d lf<ah' fyar;a m<uq fgia‌Ü‌ w¾O Y;lh ^fkdoeù 80& 2010 jif¾§ .d¨‍ l%Svdx.Kfha§ bkaÈhdjg tfrysj jd¾;d lr ;snq‚'

mkaÿ 207 l§ y;f¾ myr 13 la‌ iy yfha myrla‌ iu. ,l=Kq 126 la‌ ,nd .;a pkaÈud,a kj jeks lvq,a, f,i msáfhka bj;a jQ w;r mkaÿ 99 l§ y;f¾ myr wgla‌ iu. ,l=Kq 61 la‌ ,enq fyar;a y;ajeks lvq,a,g msáfhka bj;a úh' fyar;af.a bksu i|yd mkaÿ 99 la‌ jeh fjoa§ Tyq y;f¾ myr 8la‌o t,a, lsÍug iu;a úh'

ish 450 jeks fgia‌Ü‌ lvq,a, ,nd.;a fþïia‌ wekav%ika tu oia‌lu l< m<uq tx.,ka; mkaÿ hjkakd njg m;aúh' f,dj jeäu fgia‌Ü‌ lvq¨‍ ,dNSka w;r yh jeks ;ekg m;aj isák wekav%ikag bÈßfhka uq;a;shd uqr,sorka ^800&" fIaka fjdaka ^708&" wks,a l=ïíf,a ^619&" .af,ka uela‌.%d;a ^563& iy l¾Ü‌,s fjda,aia‌ ^519& miqfõ'

fmf¾od Èkfha fkdoeù ,l=Kq 35 la‌ ,nd isá ñ,skao isßj¾Okg Bfha Èkfha§ tla‌ ,l=Kla‌ fyda ,nd .ekSug fkdyelsj Èkfha hjk ,o mia‌jeks mkaÿjdrfha§ msáfhka bj;a úh' wk;=rej Èjd wdydrh jk f;la‌ pkaÈud,a iy fyar;a lvq¨‍ /l .ksñka bksul mrdcfha wjOdkfuka Y%S ,xldj .,jd .;ay'

tx.,ka;h m<uq bksu 498$9 hs'

Y%S ,xld m<uq bksu 101 hs'

Y%S ,xldj fojeks bksu mkaÿjdr 128'2 l§ ish,a, oeù ,l=Kq 475 hs' ^Èuq;a lreKdr;ak 26" fl!Id,a is,ajd 60" l=i,a fukaäia‌ 26" <ysre ;sßudkak 13" wekacf,da ue;sõia‌ 80" ÈfkaIa pkaÈud,a 126" ñ,skao isßj¾Ok 35" rx.k fyar;a 61" fþïia‌ wekav%ika 58$5 hs'&

tx.,ka;h fojeks bksu mkaÿjdr 23'2 la‌ wjidkfha tla‌ lvq,a,la‌ oeù ,l=Kq 80 hs' ^we,ia‌fghd¾ l=la‌ ^fkdoeù& 47" wef,la‌ia‌ fya,aia‌ 11" ksla‌ fldïmagka ^fkdoeù& 22&

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...