චන්දිමාල්ගෙන් ශතකයක්

Chandimal century makes England bat again
tx.,ka;h iu.ska mej;afjk fojeks fgiaÜ ;r.fha fï jk úg l%shd;aul jk fojeks bksfï§ Y;lhla jd¾;d lsÍug Y%S ,xld lKavdhfï Wmkdhl ÈfkaIa pkaÈud,a iu;a úh'

fuh Y%S ,xld ms;slrefjl= fuu ;r.dj,sfha§ jd¾;d l< m<uq Y;lho jk w;r ÈfkaIa pkaÈud,a  f.a  yhjeks fgiaÜ Y;lho fõ' tfukau Tyq tx.,ka;fha§ jd¾;d l< m<uq fgiaÜ  Y;lho fuh fõ'

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...