ඔබාමාගේ විශ්‍රාම නිවස

Obamas’ Next Home
nerla Tndud ish úYarduh ,nd .ekSfuka miqj ðj;a ùug hk ksji ms,snoj miq.shod udèhg lreKq fy<slr ;snqkd'

,nk ckjdß udifha§ Tyq úYardu .ekSug kshñ; w;r" fuu kj ksjdih msysgd we;af;a Oj, ukaÈrfha isg lsf,daógr 3'2 l muK ÿrlskqhs'

fuu ksji ksok ldur 8la kdk ldur 8la iy jdyk 10la tl jr kej;aùug yels wx.khlskao iukaú;hs'

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...