ක්‍රිකට් ක්‍රීඩකයෝත් ආධාර කරයි

Sri Lanka Cricket commences Flood Relief operations
Y%S ,xld l%slÜ l%Svlhka úm;g m;aj isák ck;djg jydu wjYH nvq NdKav ñ,§ .ekSug remsh,a ñ,shkhl mß;Hd.hla lr ;sfí'

Tjqka wod, uqo, Y%S ,xld l%slÜ wdh;kh úiska ia:dms; lr we;s .xj;=frka ck;dj uqod .ekSfï wruqo,g ,nd§ we;'

tu uqo,a úm;g m;aj isák ck;djg mdkSh c,h yd ffjoH myiqlï iemhSug fhoùug kshñ;h'

fï w;r" fïjk úg tx.,ka;fha meje;afjk m<uq fgiaÜ ;r.hg l%Svd lrK Y%S ,xld msf,a l%Svlhka úm;ska ñh.sh whg fYdalh m, lsÍug l¿má me<|ñka l%Svd lrkq ,nhs'Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...