බිල්පත් ගෙවීමට සහන කාලයක්

bills
rg ;=< meje;s wdmod ;;a;ajhka fya;=fjka mSvdjg m;a ck;djg c, iy úÿ,s ì,am;a f.ùug iyk ld,hla ,nd §ug rch ;SrKh lr ;sfnkjd'

uqo,a wud;HdxYh i|yka lf<a wo meje;s leìkÜ uKav, /iaùfï§ fï ms<sn|j idlÉPd jQ njhs'

fï wkqj wod< ì,a m;a f.ùu i|yd ck;djg uil iyk ld,hla ysñfjkq we;s njhs uqo,a wud;HdxYh jeä ÿrg;a i|yka lf<a'


^tu ksfõokh my;ska oelafjhs&
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...