පුබුදු ජයගොඩ අත්අඩංගුවට

FSP Propaganda Secretary Pubudu Jayagoda arrested
fmrgq.dñ iudcjd§ mlaIfha m%pdrl f,alï mqnqÿ chf.dv yd tu mlaIfha idudðl iqð;a l=reúg fmd,Sish úiska w;awvx.=jg f.k ;sfí'

wd.uk ú.uk kS;s lv l<ehs lshk isoaêhg l=ud¾ .=Kr;akïg isro~qjula ,nd§fuka miq Tyqg furg mqrjeisNdjh ,ndfok f,i b,a,d mqxÑ fnd/,af,a msysá wd.uk ú.uk fomd¾;fïka;= ld¾hd,‍h bÈßmsg miq.sh wfma%,a 01 jeksod úfrdaO;djhla mj;ajd tys foam< j,g ydks lsÍu iïnkaOfhka fuu w;awvx.=jg .ekSu isÿlr we;'

iellrejka urodk fmd,Sish úiska ud<s.dlkao ufyaia;%d;a wêlrKhg bÈßm;a lsÍug kshñ;h'

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...