පොල් ගස් නගින කත

Indian female coconut pickerY%S ,xldfõ fukau wi,ajeis bkaÈhdfõ;a fmd,a leãu msßñkag fjka jQ /lshdjla'

tfy;a bkaÈhdfõ .ïno msßñ fjk;a /lshd fidhd k.r fj; ixl%uKh ùu;a iuÕ fmd,a lvkafkl= fidhd .ekSu ÿIalr ld¾hhla'

ol=Kq bkaÈhdfõ ;ñ,akdvq m%dka;fha fjfik ;sia y;a yeúßÈ jekaoUq ujla jk Ndr;S tu ßla;h ;u Ôúldj njg fmr,d .;a ujla'

ieñhd ñh hdu;a iu. w. ysÕlïj,g uqyqK §ug isÿ jQ weh ish Èh‚h yod jvd .kafka fmd,a lvd Wmhk iq¿ uqo,ska'

fmd,a .ia ke.Sfï /lshdfjka msßñka wE;a ùu;a iuÕ ;u fiajh b,a,d meñfKk ixLHdj oeka Èfkka Èk by< hñka mj;sk njhs Ndr;S mjikafka'

úfYaIfhka ilik ,o Wmdx. lÜg,hla fhdod k.sñka ish Ôjk wr.,h ch .ekSug fmd,a .ia k.sk Ndr;S f.a l;djhs fï ùäfhda mgfha oelafjkafka'

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...