ෆොන්සේකාට එරෙහි පෙත්සම ඉවතට

Petition against Sarath Fonseka's appointment as MP dismissed
*S,aâ ud¾I,a ir;a f*dkafiald uy;d tlai;a cd;sl mlaI uka;%Sjrhl= f,i md¾,sfïka;=jg m;a lsÍug tfrysj f.dkq lr ;snq uQ,sl whs;sjdislï fm;aiula úNd.hg fkdf.ku m%;slafIam lsÍug fYaIaGdêlrKh Bfha ^24& ;SrKh flf<ah'

tu fm;aiu úNd.hg .ekSug ;rï kS;suh mokula fkdue;s njg ;SrKh l< fYaIaGdêlrKh fï fm;aiu bj; oeóh'

*S,aâ ud¾I,a ir;a f*dkafiald uy;d bl=;a ckjdß ui 11 jeksod tlai;a cd;sl mlaI idudðl;ajh ,ndf.k we;s nj;a mqrmamdvq jQ uka;%S wiqklg mlaI idudðlhl= m;a lsÍug mlaI f,alïjrhdg kS;suh n,;, we;s njg;a tu n,;, úOdhl fyda mßmd,k l%shdj,shla fia i,ld uQ,sl whs;sjdislï fm;aiï uÕska wNsfhda. l< fkdyels njg;a kS;sm;sjrhd bÈßm;a l< úfrdaO;d ms<s.;a fYaIaGdêlrKh fuu fm;aiu bj; oeóh'

wdKavql%u jHjia:dfõ 99^A& jHjia:dfjys i|yka cd;sl ,ehsia;= uka;%SOqr mqrmamdvq msrùug we;s úêúOdk iy md¾,sfïka;= ue;sjrK úfYaI úêúOdk mkf;a 64^5& j.ka;sh wkqj fï m;aùu isÿ lr we;s njg bÈßm;a jQ lreKq wêlrKh úiska ms<s.kakd ,§'

w.úksiqre fla'Y%S mjka uy;d iy isisr o wnDD" tÉ'tka'fÊ' fmf¾rd hk fYaIaGdêlrK úksiqre u~q,a, bÈßfhys fuu fm;aiu le|jk ,§'

fm;aiïldr úl,am m%;sm;a;s flakaøh iy tys úOdhl wOHlaI mdlHfida;s irjKuq;a;= uy;d fjkqfjka kS;s{ úrdka fldrhd uy;d §¾> f,i lreKq bÈßm;a flf<ah'

cd;sl ,ehsia;=fjka md¾,sfïka;=jg f;aÍ m;a jQ tï'ã'fla'tia' .=Kj¾Ok uy;df.a wNdjfhka mqrmamdvq jQ cd;sl ,ehsia;= uka;%S Oqrh i|yd *S,aâ ud¾I,a ir;a f*dkafiald uy;d m;a lrk ,§'

ir;a f*dkafiald uy;df.a ku tlai;a cd;sl mlaI kdufhdackd m;%fha fyda cd;sl ,ehsia;= uka;%SOqr wfmalaIlhkaf.a ,ehsia;=fõ i|ykaj fkd;snQ w;r tu m;a lsÍu kS;s úfrdaë njg fm;aiïlref.a kS;s{jrhd lreKq bÈßm;a lf<ah' tu m;alsÍu wdKavq l%u jHjia:djg mgyeks njg lreKq bÈßm;a lrk ,§'

ue;sjrK fldñiu iy kS;sm;sjrhd fjkqfjka fmkS isá ksfhdacH fid,sisg¾ fckrd,a fkßka mq,af,a uy;d i|yka lf<a fuu fm;aiu je/È kS;suh lreKq u; bÈßm;a lr we;s njh'

wod< m;aùu kS;Hdkql+,j isÿ lr we;s nj;a ue;sjrK kS;s Í;s wkqj mlaI f,alïjrhd m;aùï isÿlr we;s w;r wod< kdufhdackdj wkqj m;aùu m%ldY lsÍu muKla ue;sjrK fldñifï iNdm;sjrhd úiska isÿ lrk nj;a ksfhdacH fid,sisg¾ fckrd,ajrhd lSh' mlaI f,alïjrhdf.a l%shdjka úOdhl iy mßmd,k l%shdj,shla f,i ie,lsh fkdyels w;r uQ,sl whs;sjdislï fm;aiï uÕska tu l%shdj,sh wNsfhda. l< fkdyels njgo ta uy;d lreKq bÈßm;a lf<ah'

ckdêm;s kS;s{ *hsia uqia;dmd uy;d ir;a f*dkafiald uy;d fjkqfjka lreKq bÈßm;a lf<ah'
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...