ආධාර ගසා කෑ කත අත්අඩංගුවට

Woman who preyed on flood relief arrested.xj;=ßka wdmodjg ,la‌j wj;ekajQjkag ,efnk úúO wdydr øjH iq¿ uqo,lg ñ,g .ksñka isá nj lshk ldka;djla‌ .%Ekaâmdia‌ fmd,sish u.ska Bfha ^30 od& Wfoa je,a,ïmsáh m%foaYfha§ w;awvx.=jg f.k we;'

wef.a fm!oa.,sl wdrla‍Ilhska f,i y÷kajk mqoa.,hska fofokl=o wo fygu w;awvx.=jg .ekSug n,dfmdrd;a;= fjk nj fmd,sish lshhs'

fuu ldka;dj u;al=vq úl=Kk nj;a msgia‌;r mqoa.,hska fhdojd fuu u;a l=vq fj<odu lrk nj;a fmd,sish lshhs'

wj;eka jQjka <Õg f.dia‌ tu wdOdr ñ,g .ekSug weh ;e;a l< njg fmd,sishg f;dr;=re ,eî ;sì‚'

weh ;udg t,a, jQ fpdaokd ish,a,u m%;sla‍fIam lrk nj fmd,sish lshhs'
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...