තවදුරටත් වැසි

mSvk wjmd;h iq<s l=Kdgqjla njg m;aù lkalika;=frag lsf,daóg¾ 600la W;=re foiska ia:dmkh ù we;ehs ld,.=K úoHd fomd¾;fuaka;=j mjihs'

fuh kï lr we;af;a ‘frdakd’ hkqfjks'fua fya;=fjka Èjhsfka ksß; È. fldgig ;jÿrg;a ;o jeis yd ;o iq<x we;súh yels nj ld,.=K úoHd fomd¾;fuaka;=j mjihs'

‘frdakd’ Èjhsfkka neyer jqjo tu moaO;shg we§ hk iq<x ksid tys n,mEu ;rula ÿrg ;jÿrg;a mj;sk nj ld,.=K úoHd{fhda fmkajd fo;s'tys n,mEfuka ñ,sóg¾ 150la muK jk jeis we;súh yels neúka ck;dj ;jÿrg;a wjOdkfhka isák f,i ld,.=K úoHd{fhda wk;=re wÕj;s'
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...