ලංගම ගමන් නොමිලේ

bus
mj;sk wdmod ;;a;ajh fya;=fjka mSvdjg m;a ck;djg wjYH m%jdyk myiqlï fkdñf,a ie<iSug iqodkï lr we;s nj Y%S ,xld .ukd .uk uKav,h ksfõokhg lf<ah'

mSvdjg m;aj isák m%foaYj, m%foaYSh f,alïjreka b,a,Sï mßÈ wod< äfmda u.ska m%jdyk myiqlï ie<iSug lghq;= lrk nj ,xld .ukd.uk uKav,fha iNdm;s rdu,a isßj¾Ok uy;d mejiSh'
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...