අපේ ශ්‍රීලනිපය !

our slfpY%S ,xld ksoyia mlaIfhka miq.shod bj;a l< wdik ixúOdhlhska wfma Y%S ,xld ksoyia mlaIfha wdik ixúOdhlhska f,i m;a lsÍug taldnoaO úmlaIh ;SrKh lr we;ehs jd¾;d fõ'

tys m<uq mshjr f,i Y%S,ksm ysßhd, wdik ixúOdhl OQrfhka bj;a l< id,skao Èidkdhl uy;d wfma Y%S,ksmfha ysßhd, wdik ixúOdhl f,i m;alr we;ehs jd¾;d fõ'

Tyq tfia m;alr we;af;a ysgmq ckm;s uyskao rdcmlaI uy;df.a m%Odk;ajfhka meje;s /iaùul§ nj mejfik w;r Bg Y%S,ksm wdik n, uKav, idudðlhka tlaj we;s njo jd¾;d fõ'

ñkqjkaf.dv wdikfhka bj;a lr we;s Y%S,ksm ixúOdhl m%ikak rK;=x. uy;do fnka;r we,amsáfhka bj;a l< .S;d l=udrisxy uy;añh o wfma Y%S,ksm wdik ixúOdhlhska f,i bÈßfha§ m;a lsÍug kshñ; nj mejfia'
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...