කොළඹ දන්සල් අඩු වෙලා

colombo dansal
fujr fjila‌ mqka fmdfyda Èkh ksñ;af;ka okai,a ixúOdhlhka úiska fld<U k.rh ;=< meje;aùu i|yd okai,a 488 la‌ ,shdmÈxÑ lr ;snqKo meje;s .xj;=r ;;a;ajh u; tu okai,a j,ska 152 la‌ muKla‌ mj;ajd we;ehs fld<U m%Odk fi!LH ffjoH ks,Odß rejka úfþuq‚ uy;d mejeiSh'

.xj;=frka úm;g m;a jQjkag iyk ie,iSu i|yd okai, fkdmj;ajd ta i|yd tl;= lr .;a uqo,a .xj;=frka mSvdjg m;ajQjka fjkqfjka jeh lrk f,i l< b,a,Sï ksid fndfyda okai,a fkdmeje;ajQ nj Tyq lSfõh'

fï w;r Èjhsfka fiiq m%foaYj,o meje;aùug ,shdmÈxÑ lr ;snQ fndfyda okai,a fkdmeje;s nj fi!LH wud;HdxY wdrxÑ ud¾. mjihs'
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...