ගංවතුරේත් මුදල් ගසාකයි

flood
.xj;=rg fldgq ù wirKj isák mqoa.,hska fírd.ekSu i|yd uqo,a wh lsÍfï cdjdrula ms<sn|j fldgqú," fldf,dkakdj" je,a,ïmsáh" fldys,j;a; iy le<‚ uq,a, wd§ m%foaYj,ska jd¾;d fõ'

iudc i;aldrhla f,i wÕjñka fuu cdjdrïlrejka úiska Bfha ^20& Èk mqoa.,sl fndaÜgq fhdodf.k ksfjia jy,j,a u; fldgq ù isákakka f.dvìug f.keú;a oeóu isÿ lr we;'

tu ld¾hh i|yd Tjqka mSvdjg m;a mqoa.,hkaf.ka remsh,a 5"000 isg 20"000 olajd uqo,la wh lrk nj hs i|yka jkafka'

iajNdúl wdmod ;;a;ajfhka mSvdjg m;aj isák ck;djg iyk ie,iSfï lghq;=j,g Facebook iudc cd,h yryd m%uqL ld¾hNdrhla fï jk úg;a isÿjk w;r by; cdjdru o Facebook igykla u.ska isÿlrk ,o fy<sorõjls'

fuu wudkqIsl cdjdru je,elaùu i|yd n,OdÍka fj; oekqï fok f,i o fuu ‍Facebook igyk u.ska b,a,d ;sfí'

;j o fujeks cdjdrula l%shd;auljk njg fuu igykg woyia olajd we;s msßia úiska o ;yjqre lr we;'

tu Facebook igyk my;ska'

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...