අවතැන් අයට සල්ලි බෙදලා!

Man Give Money To Flodd victimswhym;a ld<.=Kh tlalu .,mq c,l| ksid ñksiaiq f.dvla wirK jqKd' ta whg Woõ lrkak wfma rfÜ ñksiaiq mq¨‍jka Wmßfuka bÈßm;a jqKd'

ta w;r ysgmq iuyr wh lrmq Woõ .ek yeu;eku l;djqfKa thd,g mq¨‍jka Wmßfuka Woõ lrkak bÈßm;a jqKq tl .ek Tjqkag yefudau jf.a ia;+;sjka; fj,d'

f.dv fofkla NdKav fnodfokak lghq;= lrmq fj,djl tl ;reKfhla ;ukag mq¨‍jka úÈhg i,a,s  fno,d fokak lghq;= l<d' Tyq ta .ek f*ianqla tfla igykla od,d ;snqfKa fï úÈhg'

‘‘mq¨‍jkakï Thd,;a lrkak f.dvdla jákd mskalula l,d'wo wdOdr fnokak hoaÈ uf.hs fkdakf.hs i,a,sj,skau re10000' udre lr.;a; re100 fld,j,ska 'wdOdr fnok w;fr wudrehs lsh, ysf;k whg fnÿj iShfoiSh''ta wh wf;a fmdä fohlaj;a .kak i,a,s ke;=j bkafk' fmkfvda,a" iuyka" ìialÜ tlla" fldhs,a tlla jf.a fmdä fohlaj;a .kak ke;s Wkdu fldhs ;rka wirk fjkjo' ta whg nvq ÿkakg i,a,s fokakEfk ljqre;a' ta;a ta whg i,a,s;a ´k fjkjd' i,a,s b,a,kafk;a kE b,a,,;akE' ta;a fooaÈ mqÿu i;=glska .;af;' f.dvdla fofklag fnÿjd' fmdä uqo,la ;uhs ta;a ta foa ta whg f,dl= fohla' ux lf,;a ug mq¨‍jka úÈyg' uykaisfj,d yïnlrk i,a,sj,ska fï úÈyg §, i;=gqfjkak mq¨‍jka lshk tl f.dvdla wh okakE''' mq¨‍jkakï W;aiy lr, n,kak hd¨‍jfka''' fï msxlu Thd,;a wkqfudaoka fjkak'‘‘


Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...