බිරිඳට පහර දීමේ නීතිය

wife beatenmdlsia;dkfha bia,dóh oDIaájdoh ms<sn| uKav,h úiska ldka;djka wdrlaId lr .ekSu i|yd kj kS;s flgqïm;la y÷kajd § ;sfí'

ldka;d /ljrKh iy;sl lsÍfï mshjrla jYfhka f.k wd fuu kS;s flgqïmf;a fhdackd lrkafka ish ìß|g iq¿ myr §ï i|yd wehf.a iajdñmqreIhdg whs;sh ysñ úh hq;= njhs'

kj kS;s flgqïm;g wkqj ish ìß| ;ukaf.a ksfhda. ms<s fkdmeo l%shd lSÍu" ish wNsu;hg .re lrñka we÷ï we£u m%;sfIam lsÍu" kd÷kk mqoa.,hka iu.ska wkque;shlska f;drj l;dny lsÍu fyda iïnkaO;d meje;aùu iy b;d Wia yçka l;d lsÍu hk wjia:d j,§ wehg iq¿ jYfhka myr §ug iajdñhdg wjir ysñ fjhs'

mdlsia;dk md¾,sfïka;=jg bia,dóh kS;sh iïnkaOfhka Wmfoia ,nd §ï isÿ lrkafka fuu bia,dóh oDIaájdoh ms<sn| uKav,fha iduðlhka úis fokd úisks'

flfia fj;;a fuu uKav,h úiska ,nd fokq ,nk ish¨‍u Wmfoia md¾,sfïka;=j ms<smeÈh hq;= hhs wksjd¾h iïu;hla fkdue;'

b;d úYd, u; fNaohlg ;=vq ÿka 2015 jif¾ n,d;aul jQ ldka;d whs;Ska wdrlaId lsÍfï mk; bia,dï kS;sh W,a,x>kh lrk njg fpdaokd lrñka th bia,dóh oDIaájdoh ms<sn| uKav,h úiska m%;slafIam lrkq ,eîfuka wk;=rejhs Tjqka fuu kj kS;s flgqïm; bÈßm;a lr ;sfnkafka'
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...