අගමැති දකුණු කොරියාවට

ranill=Kq fldßhdfõ fida,a k.rfha meje;afjk 2016 frdgß cd;Hka;r iuq¿jg iyNd.s ùu i|yd w.‍%dud;H rks,a úC%uisxy uy;d wo ^28& w¨‍hu Èjhsfkka msg;aj .shd'

wo w¨‍hu 1'15g muK lef;a meis*sla .=jka fiajhg wh;a hdkhlska w.‍%dud;Hjrhd we;=¿ 5 fofkl=f.ka hq;a ¥; msßi ol=Kq fldßhdj n,d msg;aj .sh nj jd¾;dfõ'

iuq¿j fyg isg cqks ui m<uqfjksod olajd meje;afjkjd' rgj,a 160la ksfhdackh lrñka frdgß ix.ufha idudðlhska mkia oyilg wêl msßila iy rgj,a lsysmhl kdhlhska o Bg iyNd.s jkjd'

iuq¿j wu;ñka w.‍%dud;H rks,a úC%uisxy uy;d úfYaI foaYkhla meje;aùug o kshñ;hs'
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...