අවතැන් ජනතාව ඇමතිවරුන්ට හූ කියයි

hoo flood
.xj;=ßka wj;eka jQ ck;djf.a iqjÿla‌ ne,Su i|yd fmf¾od ^21& je,a,ïmsáh m%‍foaYhg .sh wdKa‌vqfõ weu;sjreka lsysmfokl=gu tu ck;dj yQ lshñka oeä úfrdaOh ola‌jd ;sfí'

—fuÉpr úm;la‌ fj,d ojia‌ .dKlg mia‌fia wo ;uhs fï f.d,af,da tkafka' Pkafoa .kak fldg fldfyduo@ wmsg lrorhla‌ jqKdu me;a; m<df;a tkafka keye' oeka fndrejg tkjd' mska;+r .y,d fndaÜ‌gq ijdßfha hkak' miq.sh ojia‌ áfla tl uka;%Sjrfhla‌ fï me;a; m<d;g wdfõ keye' oeka ;uhs Tla‌fldgu i;a; lreKdj my< fj,d ;sfhkafka' óähd tlghs wysxil ck;djghs mska isoaO fjkak ´kE wmsg fï úm; fjÉp fj,dfõ b|,d Woõ lrk tlg— hehs wdfõ.hg m;a wfhl= mjid we;'

fndaÜ‌gqfõ meñ‚ weu;sjreka j;=rg nei ck;dj w;rg .sh úg Tjqkaf.ka oeä úfrdaOhla‌ t,a,úh'

fuu weue;sjreka fndaÜ‌gqfõ hñka PdhdrEm .ksñka fndaÜ‌gq ijdßfha fhÿKq njo tu ck;dj mejiQy'

wmyiq;djhg m;a weue;sjreka fmd,sia‌ ks,OdÍkaf.a wdrla‍Idj ueo meñ‚ fndaÜ‌gqj,u ke.S msgj f.dia ;sfí'
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...