වාහන වතුරේ ධාවනය කරන්න එපා

van waterfï ojiaj, jeiai' ta ksidu mdrj,a j;=frka msß,d' j;=r msß,d ;sfhk ;eka u.wer,d .sh;a fldfyka yß .syska u;=fjkafka wdfhu j;=re msßKq ;eklska' tfyu jqKdu jdykh j;=f¾ odkafk ke;sj;a neye' ta;a fudag¾ r: ld¾ñl WmfoaYl trkao bfrdaIK kï Wmfoia fokafka Tfí jdykh fldfy;au j;=f¾ odkak tmd lsh,hs'

zgh¾ y;ru hgfjk ;rug" tfyu ke;akï tkaðka tflka nd.hla hgfjk ;rï j;=rl jdykh Odjkh lf<d;a úYd, wjodkula we;sfjkak mq¿jka' j;=f¾ .uka lrk wjia:dfõ thd¾ la,Sk¾ tlg j;=r hkak mq¿jka' thd¾ la,Sk¾ tflka lrkafka Wrd .ekSula' ta ksid myiqfjka c,h we;=<g hkak mq¿jka' tfyu .sfhd;a fjkafka tkaðu wl%Sh fjk tl' tl úhoï oeßh hq;= repair olajd nrm;, jkakg mq¿jka'

ta .eUqre j;=rl .uka lf<d;a' tfyu ke;sj jqK;a j;=f¾ .uka lsÍfuka Tfí jdykhg ydks fjkak mq¿jka' j;=f¾ .uka lsÍu ksid fn%ala" yí iy f¾i¾j,g ydks fjkak mq¿jka' fïl tl mdrgu fkdjqK;a miq ld,Skj isÿfjkak;a mq¿jka' ta;a fya;=j r:h j;=f¾ oeóu'

ta ksid jdykhg wd‍of¾ kï gh¾ hgfjk ;rï j;=f¾ Odjkh lrkak tmd'z

jdykhla  j;=f¾ ysyska jqk foa my;ska n,kak


Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...