නිල් ‍පොකිරිස්සන්

Two rare blue lobsters caught in Canada
lekvdfõ ëjrhka fofokl=g ÿ¾,N .Kfha ks,a meye;s ‍fmdlsßiaika fofokl= yuqù we;ehs trg jd¾;djla i|yka lrhs' í‍f,aka udIa kue;s ëjrhd fkdjd iafldáhdys we,av¾ ‍fmdhskaÜ uqyqÿ m%foaYfha uiqka we,a,Sfï fh§ isáh§ fufia ks,a meye;s ‍fmdlsßiail= yiqjQ nj mjid we;'

fuu mqoa.,hd fuu i;a;ajhd ;u ñksìßhg fmkaùfuka miq weh tu i;a;ajhd kïlr we;af;a íÆ fnß f,isks' udIa mjid we;af;a fujka ÿ¾,N .Kfha uiqka yuqùu b;d jdikdjka; isoaêhla f,i ;ud i,lk njh'

Two rare blue lobsters caught in Canada


Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...