අරණායක පාසල් ළමුන් 22ක්‌ මරුට

aranayaka child deathudjke,a, wOHdmk l,dmfha wrKdhl isÿjQ kdhhEïj,ska mdi,a orejka úis fofokl= ñhf.dia‌ we;s njg wOHdmk wud;HdxYfha wdmod lñgqjg f;dr;=re ,eî we;'

nia‌kdysr m<df;a wOHdmk l,dm yhl wdmodjg ,la‌j isák mdi,a orejka ixLHdj 59888 ls'nia‌kdysr m<df;a mdi,a 124 la‌o inr.uqj m<df;a mdi,a 24 la‌o ydkshg m;aj we;'

wdmod lñgqjg ,eî we;s f;dr;=re wkqj isiqka 31868 la‌u wdmodjg ,la‌j we;af;a le,‚h wOHdmk l,dmfhah'

fld<U l,dmfha orefjda 6882 fofkls'  Y%S chj¾Okmqr orefjda 10994 fofkla‌" fydaud.u 5281 fofkla‌" ó.uqj l,dmfha 4611 fofkla‌ yd fydrK 252 fofkla‌ wdmodjg ,la‌jQjka w;r fj;s'

óg wu;rj .ïmy wOHdmk l,dmfha f;dr;=re ,eîug kshñ;j we;ehs wdmod lñgqj mjihs'

ydkshg m;a mdi,aj, ;;a;aj mÍla‍IK jd¾;d ,nd.kakd f,i wod< m%foaYhkays l,dm wOHdmk wOHla‍Ijrekag oekqï§ we;s w;r wdrïN lsÍug fkdyels fyda ld,hla‌ .;jk mdi,aj, orejka fjk;a mdi,aj,g wkqhqla‌; lsÍug we;s yelshdj fidhd n,k f,i wdmod lñgqj l,dm wOHdmk wOHla‍Ijrekag okajd ;sfí'
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...