ලංකාවට ආධාර නැව් 2ක්

indian donations Indian naval ships rush to Sri Lanka with relief materialsbkaÈhdfõ isg Y%S ,xldjg wdOdr /.;a keõ folla meñK ;sfnkjd'

Y%S ,xldfõ we;sù ;sfnk wmod ;;a;ajh fya;=fjka fufia wdOdr /.;a keõ folla bkaÈhdfõ isg fld<Ug meñK we;s njhs bka§h udOH jd¾;d i|yka lrkafka'

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...