කෑගල්ලේ නායයෑමක් - 16ක් අතුරුදන්

  16 missing Due to landslide in KegallelE.,a," nq,;afldyqmsáh" l¿myKj;a; m%foaYfha Bfha rd;%sfha isÿ jQ kdh hdulska j;= ksjdi 6la úkdY ù ;sfí'

yuqod m%ldYl ì%f.aäh¾ chkd;a chùr uy;d mejiqfõ" tu ia:dkfha mÈxÑj isá mqoa.,hska 16 fofkl= muK w;=reoka ù we;s njg f;dr;=re ,eî we;s nj h'
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...