ගංවතුරේත් ආපු හොරු 15ක් කොටු

flood robbery lanka
c, .e,Sï fya;=fjka ksjdi w;yer .sh ck;djf.a tu ksjdij, we;s NdKav fidrlï l< nj lshk mqoa.,hska 15 fofkl= w;awvx.=jg f.k ;sfnkjd'

fld<U W;=r m%foaY Ndr fcHIaG fmd,sia wêldß wð;a frdayK uy;d Bfha ^21& meje;s udOH yuqjl§ fï nj lshd isáhd' Tjqkag kS;sh oeäj l%shd;aul lsÍug lghq;= lrk njo fcHIaG fmd,sia wêldß wð;a frdayK uy;d tys§ lshd isáhd'

fï wkqj wdmodj,g ,lajQ ck;djf.a foam< j,g úfYaI wdrlaIdjla ,nd§ug lghq;= fhdod we;ehso ta uy;d jeäÿrg;a i|yka l<d'

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...