කාන්තාවන් 13ක් ගැබ්බර කළ සැමියා

World Record One (1) husband With Thirteen (13) wives, All pregnant same timeldka;djka 13 fofkla tlu udifha .eínr l< ieñhd jd¾;djla ;shhs

ldka;djka 13 fofkla tlu udifha .eí lr wmQre iajdñ mqreIfhla ms<sno mqj;la úfoia udOH jd¾;d lrkjd'

Tyq ldka;djka 13 fofkla újdy lr f.k tlu udifha Tjqka .eí f.k we;s njhs jd¾;d j, oelafjkafka'

Tjqka ish¨‍ fokdu i;=áka mjq,la f,i Ôj;a jk w;r ;ukaf.a .¾NkSNdjh .ek Tjqka i;=gq jkjd'

kS;Hdkql+,j Nd¾hdjka 13 fofkl=g .¾NkSNdjh ,nd ÿka f,dj m%:u msßñhd f,i fudyq ie,flkjd'úfoia udOH j, jeä ÿgr;a oelafjkafka ish¨‍fokdf.a .eí .ekSfï mr;rh i;s 3 ka 3 g fyda 5 l mr;rhla jk njhs'
World Record One (1) husband With Thirteen (13) wives, All pregnant same time
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...