ලයිට් එකක් කාලා රෝහලේ ! Video

light bulb eatáhqí n,anhla wdydrhg .ekSfuka widOH jQ 13 yeúßÈ mdi,a isiqfjl= Bfha ^08& wkqrdOmqr frday,g we;=<;a lr ;sfnkjd'

Tyq m%foaYfha meje;s ieKfl<shl§ i¾lia ixo¾Ykhla krUd we;s w;r wk;=rej tys meje;s áhqí,hsÜ wdydrhg .ekSfï wx.h ish ñ;=rkag fmkaùug W;aiyd lr ;sfí'

Tyq rdcdx.Kh hdh 16 m%foaYfha mÈxÑlrefjla'

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...