මහින්ද හමුවී කිරිබත් කාපු අැමති video

Nishantha Muthuhettigama - mahindajrdh yd kdúl ksfhdacH wud;H ksYdka; uq;=fyÜá.u uy;d miq.sh uy ue;sjrKfhka miqj hymd,k wdKavqj yd tlaùh' ta wkqj Tyqg jrdh ksfhdacH weu;sOqrh ysñùh'

uyskao rdcmlaI uy;df.a kdhl;ajfhka uy ue;sjrKh ;r. lr miqj hymd,k wdKavqjg tlaùu iïnkaOfhka ksfhdacH weu;sjrhd ms<sn|j fndfydafofkl=f.a jeä wjOdkhla fhduqúh'

flfia fj;;a isxy, yskaÿ w¨‍;a wjqreoao ,eîug Tkak fukak ;sìh§ uq;=fyÜá.u uy;d ol=Kq m<d;a ysgmq yd j;auka m<d;a iNd fukau m<d;a md,k uka;%Ska yd ;x.,a, ld,agka ksjig f.dia ysgmq ckm;sjrhd yuqúh' tys§ ysgmq ckm;sjrhd ksfhdacH weu;s yd tlaj lsßn;ao lEfõh'
Nishantha Muthuhettigama - mahinda

Nishantha Muthuhettigama - mahinda

Nishantha Muthuhettigama - mahinda

Nishantha Muthuhettigama - mahinda

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...