කුසලානය ශේන් වෝන්ට ! - Video

ngysr bka§h fldfoõjka úia‌ihs úia‌i f,dal Y+r;dj ÈkQ ^2014-2016& foj;dfõ§u ;r.fha ùrhd jQfha ud,ka ieuqfj,aia‌h' kuq;a Tyqf.a ;r. rgdj Tia‌fÜ%,shdfõ fIaka fjdakag kï t;rï zÈrjkz njla‌ fmfkkakg fkd;snQ neúka ieuqfj,aia‌g yeuodu;a fjdakaj wNsfhda.hla‌ úh' tneúka Tyq ;r.fha ùrhd i|yd ,enqKq l=i,dko zzfïl fjdakag''z hEhs wj{dfjka ola‌jd isáfhah'

kj jeks jrg;a úia‌ihs úia‌i w¾O Y;lhla‌ ^fkdoeù 85& jd¾;d lrñka ngysr bka§h fldfoõjkaj ch.%yKh lrjk f;la‌ igk Èh;a l< ud,ka ieuqfj,aia‌ wjika uyd ;r.fhka wk;=rej udOH yuqjg meñ‚fhao ish md wdjrK iu.h' zzuu ;ju wfma l%Svd.drhg .sfha keye' Tn,d ,Eia‌;so uf.ka m%Yak wykak' ljqre;a úreoaO keyefk uu fufyu ysáhg'zz hEhs ieuqfj,aia‌ mejiqfõ md wdjrK iys;j fïih Wvg ll=,a fol ;shd .ksñks' Tyq ish¨‍ m%Yakj,g ms<s;=re ,ndÿkafkao ll=,a folu fïih Wv ;nd f.kh'

zzuf.a uqyqK kï fyd|g ;sfhkjd' ta;a fIaka fjdakaf. kï tfyu keye'zz hkqfjka uqyqK w;.dñka ieuqfj,aia‌ mejiqfõ Tyq ch.%yKfha i;=g ú¢k úg fjdakaf.a uqyqK l¿ ù hkq we;ehs bÕs lrñks' úia‌ihs úia‌i f,dal l=i,dkhla‌ Èkd ysf;a ;snQ fldamh msg lr oeuQ ieuqfj,aia‌ ish m%;sjdÈhd jk fjdakaj fï wjia‌:dfõ isysm;a lsÍug fya;=jo wkdjrKh úh'

zzuu okak úÈyg Tyqg uu uql=;a lsh, keye' yenehs yeuodu fjdaka udj my;a lr, l;d lrkj lsh, kï uu okakjd' thd bkaÈhdj iuÕ wjika mQ¾j ;r.hg wms tk fldg;a uyd my;a úÈyg udj y÷kaj, ;snqKd' wo WoEik wefËka ke.sák fldg;a uf.a ysf;a ;snqfK;a tlu m%Yakhhs' ta fjdakag mdvula‌ lshd fokak' Tyq udOH l=áfha§;a È.gu udj úfõpkh l<d'zz hEhs ieuqfj,aia‌ mejiSh'

jd¾;d jk wkaoug fIaka fjdaka iy ud,ka ieuqfj,aia‌ w;r wdrjq, we;s ù ;sfnkafka 2013 jif¾ ckjdß udifha isgh' tod Tia‌fÜ%,shdfõ ì.a nEIa ;r.dj,sfha ud,ka ieuqfj,aia‌ l%Svd lrk w;r;=r fu,anka ia‌gd¾ lKa‌vdhu ksfhdackh l< fIaka fjdaka ieuqfj,aia‌ fojeks ,l=K Èj hk wjia‌:dfõ Tyqf.a àI¾gfhka weo oud ÿjoa§ oeù heulg yiq lsÍug W;aiy lr ;sfí' t;eka isg fjdaka ,efnk iEu wjia‌:djl§ zjd.a m%ydrz uÕska ieuqfj,aia‌j ìxÿjgu oeuQ nj Tyq mjihs'

ish ch.%yKhg lKa‌vdhfï myf<dia‌ fokdu tld fuka isáh nj;a ;ud we;=¿ lKa‌vdhug wjYH jQfha je<,S .sh ngysr bka§h fldfoõ l%slÜ‌ b;sydih h<s;a w¿f;ka ,shkakg nj;a ieuqfj,aia‌ mjihs' zzwfma wjqreÿ 19 ka my< lKa‌vdhu;a f,dal l=i,dk Èkqjd' ldka;d ms,;a Èkqjd' Bg mia‌fi oeka wms;a Èkqjd' ta .ek wmsg wo f.dvla‌ i;=gq fjkak mq¿jkazz hEhs mejiQ ieuqfj,aia‌ wjika wjqreÿ mfya§ Tyq WoEik wjÈjkafka ldrKd folla‌ ysf;a ;shdf.k njo mejiSh'

zzwjika wjqreÿ mfya§ uu yeuodu Wfoa ke.sákafka foúhkag iy uf.a orejkag ia‌;=;s lrf.k' uu yeuodu ys;kafk Tjqka fjkqfjka ug lrkak mq¿jka fudlla‌o lsh,d' yenehs yeu ;r.hlg tkfldg ug m%Yakhla‌ ;sfhkjd' ta fIaka fjdakazz hEhs ieuqfj,aia‌ mejiSh'

fldfoõ udOH l<ukdlre fkdue;sj udOH yuqjg meñ‚ ieuqfj,aia‌ zzTyqg jev ;sfhkjd' uu wdjdzz hEhs mejiQ w;r Tyq udOH yuqjg tk úg Tyqf.a uqyqKgu tx.,ka; kdhlhd yuqjqj;a ieuqfj,aia‌ wyl n,df.k meñ‚fhah'zz

2013 ì.a nEIa ;rÕfha§ isÿjQ isÿùu my;ska n,kak'Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...