නුවරඑළිය අයිස් වැස්සක් - video

ice rain In Nuwara Eliyakqjrt<sh -  msÿre;,d., l÷ ìu wdY%s;j Bfha oyj,a whsia jeiaila m;s; ù ;sfnkjd'fuu whsia jeiai úkdä 40la muK m;s; jQ njhs jd¾;d jkafka'

fuu whsia jeiafia úfYaI;ajh jkafka  fjkod olskjdg jvd jeä m%;sY;hl whsia m%udKhla ìug m;s; ù ;sîuhs''


Hail Storms In Piduruthalagala And Nuwara Eliya


Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...