රංජන්ට එරෙහිව නඩුවක් - Video

d v upul
ol=Kq m<d;a iNd uka;%S ã'ù' Wmq,a uy;d ksfhdacH wud;H rxcka rdukdhl uy;dg úreoaOj wo fld<U Èid wêlrKfha kvqjla f.dkq lf<a h'

ksfhdacH wud;Hjrhd miq.sh fmnrjdß udifha§ udOH yuqjla le|jñka ;ukag wmydi lf<a hehs mjid remsh,a ñ,shk 500 l jkaÈ uqo,la b,a,d ã'ù Wmq,a uy;d fuu kvqj f.dkqlr ;sfí'


Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...