ගාල්ලේ යන අය - Video

slfp may day galle¥IK" pxpd lrmq" mlaIhg uQK fokak neß wh fjk fjk uehs /,sj,g iyNd.S ùug isÿ ù we;s nj fudrgqj uy k.r iNfõ ksfhdacH k.rdêm;s ã'tï' iqð;a mqIaml=udr uy;d mjihs'

Tyq fï nj mejiQfõ wo^23& fudrgqfõ mej;s udOH yuqjla wu;ñks'rchg iyh olajk fld<U Èia;%slalfha m,d;a md,k ksfhdað;hska msßila w;r wo úfYaI idlÉPdjla meje;aú‚'

bka wk;=rej fuu udOH yuqj meje;aú‚'

tu ùäfhdaj my;ska krUkak


Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...