අමුතු මෝරෙක් මෙන්න - video

 Rare Shark Caught in Japan fï f,dafla wuq;= wuq;= foaj,a fjkjd' wuq;= wuq;= ;eka wuq;= wuq;= i;a;= bkakjd ñksia weia j,ska fkdoelal'

úáka úg ta foaj,a wmsg oel.kak mq¿jka' talg fyd|u WodyrKh ;ud <Õ§ ,xldfõ wxf.dv m%foaYhg wdmq wuq;= i;ajhd'fï jf.a jevla cmdkhg;a fj,d' cmdkfha ëjrhkag ñka lsisod fkdÿgq oiqkla olskak ,eì,d' ta wuq;= uqKla ;sfhk fudafrla' fuhd,f.a oe,g fï fudard yjQfj,d ;sfhkjd'


f,dl= lgla ;sfhk fï wuq;= fudard .ek oeka uq¿ f,daflu l;d fjkjd'
 Rare  Shark Caught in Japan
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...